dilluns, 30 d’octubre de 2017

Introductory Course ETSAV 2017: nearly Zero Energy Buildings (nZEB)

[eng] A transition of our society towards a new collective and individual way of living with less environmental impact is one of the main challenges of our times.

Within the Introductory Course for new students of architecture at ETSAV, Living Lab LOW3 offers two classes in the field of Architectural Technology based on the specific knowledge generated through the LOW3 solar house prototype and the R4E-Roadmaps for Energy Research project.

The first class, titeled "Nearly Zero Energy Buildings (nZEBs)" introduced into basic notions and parameters of sustainability, the environmental impact of housing and the definition of new energetic standards, before exploring the habitational, contructive and energetic concept of LOW3 at the campus.Classes consist in the combination of two innovative ways of learning: MOOC self-learning units and other online resources; together with the exploration of the real prototype LOW3, an energy self-sufficient solar house, discovering, questioning and discussing solutions which are different to standard buildings of today.

A second class will be held in two weeks, focusing on Renewable Energies and the holistic energy transition of society.Overall goal is to explore a new, transformative learning approach based on participation, exploration, critical reflection and discussion within an informal learning environment like Living Lab LOW3.

Feedback of students based on an online survey have been generally positive regarding format and content of the class, and many of them indicated that they would consider coursing MOOC based clases during their career.

Oficial blog of the Introductory Course: https://descobrint-arquitectura-2017.blogspot.com.es/

Curs d'Introducció ETSAV 2017: Edificis de consum d'energia gairebé zero (nearly Zero Energy Building – nZEB)

[cat] Un dels principals reptes dels nostres temps és aconseguir una transició de la nostra societat cap a noves maneres de viure, col.lectives i indiviudals, amb menys impacte ambiental.

En el marc del Curs d'Introducció 2017 de l'ETSAV, el Living Lab LOW3 ofereix dues classes, incloses en la temàtica de Tecnologia Arquitectònica, basades en el coneixement específic generat a través del prototip de la casa solar LOW3 i el projecte R4E-Roadmaps for Energy Research.

Durant la primera classe, titulada "Edificis de consum d'energia gairebé zero", s'han introduït nocions i paràmetres bàsics de sostenibilitat, d' impacte ambiental de l'habitatge i de definicions de nous estàndards energètics; i després s'ha explorat el concepte  habitacional, contructiu i energètic de LOW3 al campus.

Les classes consisteixen en la combinació de dos vies innovadores d'aprenentatge: l'estudi d'unitats d'autoaprenentatge MOOC (Massive Online Open Courses) i altres recursos en línia; conjuntament amb l'exploració del prototip real LOW3, la casa solar energèticament autosuficient, que permet descobrir, qüestionar i discutir les solucions que s'hi troben i que són diferents als edificis estàndards d'avui.

D' aquí a dues setmanes es realitzarà una segona classe centrada en les Energies Renovables i en la Transició energètica integral de la societat.
Pedagògicament, es pretén explorar un enfocament nou d'aprenentatge transformador, basat en la participació, l'exploració, la reflexió crítica i la discussió en un entorn informal d'aprenentatge com Living Lab LOW3.

Els comentaris dels estudiants pel que fa al format i als continguts de la classe han quedat recollits en una enquesta en línia i han estat principalment positius. En molts casos s'ha indicat que considerarien amb interès matricular-se en cursos MOOC durant la carrera.

Bloc oficial del curs d'introducció: https://descobrint-arquitectura-2017.blogspot.com.es/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada