dijous, 18 de juliol de 2013

NEW COLLABORATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH

[eng] Based on a new collaboration agreement between UPC and Valldoreix Green Power (VGP), Living Lab LOW3 counts since June with a new installation, a concentrated FV power system (CPVRS), located in front of the LOW3 solar house. Valldoreix Green Power will test this new prototype for further development and will use the Living Lab infrastructure for this purpose.
In a second step a new innovation project "LOW3 ZERO HOME" is currently in preparation with the aim to develop a concept for LOW3 based on intelligent management of energy generation, consumption and storage for up to100% grid independency. This project will be in line with current European research tendencies in the field of Net Zero Energy Buildings (NZEB) and intelligent energy management through smart grids.

[cat] Mitjançant un nou conveni de col · laboració entre la UPC i Valldoreix Green Power (VGP), el Living Lab LOW3 compta, des del mes de juny, amb una nova instal · lació situada davant de la casa solar LOW3: un sistema d'energia FV concentrada (CPVRS)
Valldoreix Green Power posarà a prova aquest nou prototip utilitzant la casa com a infraestructura de consum de l' energia generada. 
En una segona etapa, es prepara un nou projecte d'innovació: "LOW3 ZERO HOMEamb l'objectiu de desenvolupar un concepte per al LOW3 basat en la gestió intel · ligent de la generació d'energia, el seu consum i el seu emmagatzematge, aconseguint fins a un 100% d'independència de la xarxa elèctrica. Aquest projecte estarà en línia amb les tendències actuals de la recerca europea en el camp de d'energia neta nul · la (NZEB) i la seva gestió intel · ligent a través de les xarxes.
 
[cast] Gracias a un nuevo convenio de colaboración entre la UPC y Valldoreix Green Power (VGP), el Living Lab LOW3 cuenta, desde junio, con una nueva instalación situada enfrente de la casa solar LOW3: un sistema de energía FV concentrada (CPVRS)
Valldoreix Green Power pondrá a prueba este nuevo prototipo utilizando la casa como infraestructura consumidora de la energía generada. 
En una segunda etapa, se prepara un nuevo proyecto de inocación: "LOW3 ZERO HOMEcon el objetivo de desarrollar un concepto para el LOW3 basado en la gestión inteligente de la generación de energía, su consumo y su almacenaje, consioguiendo hasta un 100% de independencia de la red electrica. Este proyecto estaá en línea con las tendencias actuales de la investigación europea en el campo de la energía limpia nula (NZEB) y su gestión inteligente través de las redes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada